سایت دشتک ازمنطقه اشکور رحیم آباد رودسر

روستای دشتک از منطقه اشکور،دهستان شوئیل،بخش رحیم آباد،شهرستان رودسر

رودسر ونقشه جغرافيايي ...

      

تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال شهرستان رودسر به تفكيك بخش و دهستان  و روستا بر اساس سرشماري سال ۱۳۷۵

 

 منبع :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

مناطق تعداد آباديها خانوار جمعيت شاغل بيكار
جمع داراي سكنه خالي از سكنه
شهرستان رودسر 401 379 22 17936 78832 21982 2202
بخش رحيم آباد              
دهستان شوييل 56 51 5 951 4339 1199 59
دهستان اشكورعليا وسيارستان ييلاقي 55 55 0 826 3486 1672 26
دهستان   اشكور سفلي 50 48 2 1423 6547 1444 34
دهستان طول لات 54 54 0 1913 10010 2081 100
بخش كلاچاي              
دهستان بي بالان 17 17 0 1301 5471 1354 342
دهستان ماچيان 43 43 0 1934 8739 2157 119
بخش  مركزي              
دهستان چيني جان 21 20 1 2593 11100 3605 436
دهستان رضا محله 54 54 0 3479 14442 4452 486
بخش چابكسر              
دهستان اوشيان 33 19 14 1862 7776 2043 382
دهستان سياهكلرود 18 18 0 1654 6922 1975 218
 
تعدادخانوار؛جمعيت و جميت فعال دهستان شوئيل
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان    شوئیل 951 4339 1199 59
1 اکبر آباد  35 173 51 0
2 امیر محله  17 58 21 0
3 ایز د ین 29 138 39 2
4 اینی 30 170 40 0
5 برگام 10 33 8 1
6 بر مکوه 52 241 55 8
7 بز چاله 2 10 2 0
8 بلکوه 14 66 16 0
9 بنان 2 13 4 0
10 پی آغوزین 18 84 20 0
11 تازه آباد 9 51 19 0
12 تله برانسر 0 0 0 0
13 تله سر 11 36 11 0
14 تلیسین 5 25 8 0
15 تلیکان 22 104 26 0
16 تلابنک 14 62 30 1
17 توسه چاله 29 130 33 6
18 توکاس 71 377 90 0
19 چاکان 0 0 0 0
20 چمتو 16 71 22 0
21 حسنی کوه 5 31 8 1
22 خانه سرک 10 54 13 0
23 خراسان سر 6 41 7 0
24 خورسند کلایه 8 28 14 0
25 دشتک 12 69 15 1
26 دواب 7 24 6 0
27 راسران 0 0 0 0
28 روم دشت 27 100 35 1
29 ر یسن 41 214 44 1
30 زبران 0 0 0 0
31 ز ر اکی 22 116 31 0
32 سراورسو 10 33 12 1
33 سرخ تله 11 43 13 2
34 سلو کبن سفلی 15 63 23 0
35 سلو کبن علیا 6 29 5 0
36 سلو کبن وسطی 5 26 8 0
37 سو خته کش 10 47 17 0
38 شر مد شت 13 54 13 0
39 شفیع آباد  39 137 46 2
40 شوئیل  39 162 51 0
41 صمد آباد 20 97 28 2
42 کاجین 2 5 2 1
43 کلکا موس 13 54 14 0
44 کوجی 6 23 5 3
45 کیاسه 61 255 57 13
46 گورخانی 0 0 0 0
47 گیلایه 17 103 35 0
48 لترود 28 103 31 0
49 لرده 23 88 18 3
50 لسبو 37 182 60 0
51 لیلکی 11 56 11 7
52 ماز گاه 8 47 14 1
53 مازودره 13 46 20 0
54 مومن زمین 15 58 10 0
55 وربن 6 20 7 2
56 وگلخانی 19 89 31 0
 
تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان اشکور علیا و سیارق ییلاقی
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان اشکور علیا  و... 826 3486 1672 26
1 اشکور علیا و سیارق ییلاقی 13 46 25 0
2 ارکم 3 24 11 0
3 آغوز کله 5 21 12 0
4 بازار محله 12 50 19 0
5 بلترک 30 80 48 1
6 پتنک 7 34 19 0
7 پرندان 27 122 58 2
8 پرویز خانی 11 45 20 0
9 پلستان 1 8 5 0
10 پلنگدم 1 2 2 0
11 پوده 43 206 59 4
12 تلابن 15 61 28 3
13 توکامجان 17 46 30 0
14 جورده 11 30 14 0
15 جیرده 24 74 44 0
16 چاکان 3 18 6 0
17 چاکانک 15 78 42 0
18 چاکل 17 33 26 0
19 چکرود 6 30 24 0
20 خمیر محله 3 24 14 0
21 دارجه 3 15 6 0
22 در سنگ 28 118 66 0
23 درگاه 22 108 54 0
24 دلیجان 15 57 24 0
25 دو گل 4 26 10 1
26 رزان 1 2 1 0
27 زیدی 7 36 14 0
28 سارم 20 93 52 0
29 سزرود 20 109 57 1
30 سنگسرود 6 25 12 0
31 سیارستاق 35 162 80 0
32 سیاوشکوه 2 9 4 0
33 شادراج سفلی 2 11 6 0
34 شادراج علیا 20 53 24 0
35 عروس محله 7 15 2 0
36 قاضی چاک 10 27 9 0
37 کشایه 29 151 66 5
38 کلرود 19 90 49 0
39 کلایه 12 72 33 0
40 کیاشکول 1 4 2 0
41 گرجانسو 2 7 2 0
42 گوگاه 8 54 22 0
43 گیری 45 209 102 0
44 لشکان 60 335 147 4
45 لیاسی 16 49 35 0
46 لات محله 17 58 35 0
47 مایستان بالا 10 55 22 0
48 مایستان پائین 28 145 63 0
49 محمود لات 2 11 8 0
50 میانرود 19 75 38 0
51 نیاسن 23 104 39 4
52 نی دشت 3 17 9 0
53 ولنی 28 52 41 1
54 ویشکی 24 65 20 0
55 یاسور 14 35 12 0
       تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان اشكور سفلي
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان   اشکور سفلی 1423 6547 1444 34
1 ابدو چال 15 55 12 0
2 آسیاب دره 14 50 10 0
3 آغوز بن کند سر 89 443 101 0
4 بالا لام بشکست 35 171 36 0
5 پرامکوه 12 26 13 0
6 پرچ کوه 20 83 17 0
7 ترپو 12 51 11 0
8 تواسانکش 34 127 24 0
9 توسه چال 2 4 1 0
10 جیر کل 60 304 61 1
11 چشان 11 31 5 0
12 چلمانرود 12 65 11 0
13 چمتوکش 11 37 9 0
14 خراسان پشته 40 208 56 2
15 دیو رود 28 117 27 0
16 رزه گردن 18 86 23 0
17 رودبارک 19 81 18 0
18 ریاب  11 36 11 0
19 زور زمه 19 104 28 0
20 زیاز 54 387 45 0
21 سجیران 106 517 104 19
22 سر خانی 0 0 0 0
23 سلجه 11 64 16 1
24 سلیمان چپر 9 37 9 0
25 سنگ بنگ 9 35 10 0
26 سیاه کشان 8 37 9 0
27 سی پل 0 0 0 0
28 شرمدشت 25 118 28 0
29 شوک 77 433 86 4
30 طولای بالا  56 186 55 0
31 طولای پائین 19 82 30 0
32 عسکر آباد 18 91 19 0
33 فکش 5 24 4 0
34 کاکرود 112 421 89 1
35 کلایه پهلو 15 65 12 0
36 کیارمش 16 69 13 0
37 گرما بدشت 30 108 22 0
38 گره گوابر 62 341 70 0
39 لیما  55 231 57 0
40 لیما چال 27 117 23 0
41 لیما گوابر 27 90 16 0
42 لام بشکست پائین 19 92 23 4
43 مازی بن 32 155 39 1
44 میان لنگه 12 51 16 0
45 میلاش 33 135 31 0
46 نرکی 9 30 6 0
47 نسامکوه 3 7 2 0
48 نیلو 72 352 96 1
49 نیلو پرده سر 7 37 5 0
50 هلوبن دره 33 156 35 0
تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان طول لات 
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان   طول لات           1913 10010 2081 100
1 اجه 3 12 5 0
2 اخو ند ملک 38 206 52 3
3 اربوسو 46 250 63 11
4 ازارکی 76 419 92 0
5 امیر گوابر 27 140 41 0
6 باز نشین سفلی 188 863 236 3
7 باز نشین علیا  51 243 67 1
8 بلده سرا 24 142 11 0
9 بند بن بنکسر 53 225 58 2
10 بنکسر  46 203 52 3
11 پایین دراز لات 8 59 9 0
12 پرشو 32 169 3 0
13 پلطد شت 26 106 27 4
14 پلام 82 458 71 1
15 تب طوس 9 52 27 0
16 توسکا لنگه 5 30 6 0
17 خا نکسرای سفلی 3 14 5 0
18 خانکسرای علیا 11 65 18 0
19 خمپته اربوسرا 78 563 89 9
20 خورتا بسرا 14 61 21 0
21 درازلات بالا 36 201 35 3
22 دزلی 26 110 3 0
23 دولا گوابر 19 111 23 0
24 دهکده قدس 30 135 27 8
25 دیمابن 17 88 8 0
26 رجه سرا 20 99 19 0
27 زرخان لات 2 8 3 0
28 سو گوابر 47 236 17 2
29 سیاه چال 10 56 21 0
30 سیاه گل چال 26 158 3 0
31 سیجاره 3 14 4 0
32 سی سرا 32 173 48 5
33 شمشاد سرا 49 272 8 0
34 طول لات 159 894 189 5
35 فبیل سرا 39 175 60 1
36 قلعه گردن 36 186 2 0
37 کج محمد گوابر 18 81 28 2
38 کرباس سرای سفلی 91 465 111 3
39 کرباس سرای علیا 21 127 32 0
40 کشکوه 14 76 0 0
41 کوشکوه 110 528 148 16
42 گوز لبن 60 330 87 15
43 گوزه لنگه 4 24 16 0
44 گوسفند گو یه 12 64 18 0
45 گوگاه 17 78 25 1
46 لر دار بن 9 46 0 0
47 لرود بن 18 105 26 0
48 لو سرا 19 127 3 0
49 لات پر شو 7 39 6 0
50 لا تک 72 375 95 2
51 مازی گوابر 11 58 13 0
52 نرماش 15 87 2 0
53 و پر سر 5 20 6 0
54 هراتبر 39 184 42 0
 
تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان بی بالان 
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان    بی بالان   1301 5471 1354 342
1 باغ دشت 85 383 129 0
2 بز کویه 38 130 36 9
3 بیجار پشته 25 110 24 8
4 تازه آباد 96 409 93 34
5 چور سرا 13 73 17 1
6 چماقستان 66 216 53 24
7 خاناپشتان 84 310 93 0
8 دو گل سرا 64 260 67 17
9 رضا محله 190 784 205 62
10 سارسر 50 212 60 8
11 سلاکجان 134 578 152 19
12 عسگر آباد 21 92 261 7
13 کند سر بی بالان 163 690 117 59
14 گاوماست 82 347 94 26
15 گیلاملک 58 270 71 13
16 لاته 10 44 12 0
17 نعمت سرا 122 563 105 55

    با عرض پوزش بعلت كمبود فضا؛ اسامي ساير روستا ها درج نگرديده و آمار مابقي مراكز دهستانها بشرح ذيل مي باشد.     
تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان ماچیان       
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان    ماچیان  1934 8739 2157 119
        
تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان رضا محله      
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان    رضا محله 3479 14442 4452 486
    
تعداد  خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان چینی جان       
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان    چینی جان  2593 1110 3605 436
          
تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان اوشیان
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان اوشيان 1862 7776 2043 382

تعداد خانوار، جمعيت و جمعيت فعال دهستان  سیاهکلرود  
نام آبادی خانوار جمعيت شاغل بيكار
دهستان  سیاهکلرود  1654 6922 1975 218

+ نوشته شده در  پانزدهم آبان ۱۳۸۵ساعت   توسط  تقی غلامی   |